Související dokumenty

Zápis ze semináře Odborného vzdělávání zemědělců, Benešov, 9.2.2010

Dne 9. února 2010 se konal v zasedací místnosti v Benešově seminář s názvem
Zemědělství a ochrana vod ve vazbách na plány oblasti povodí

Regionální seminář byl uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu rozvoje venkova, opatření 1.3.1. Projekt „Vzdělávání zemědělců k ochraně životního prostředí a údržbě krajiny“ navazuje na dosavadní semináře k plnění Akčního programu a problematice nitrátové směrnice.

Prezence:

dle prezenční listiny celkem 20 zemědělců, 3 lektoři, 2 ukázky z praxe a 11 hostů. Hosty byly zejména studenti vyšších ročníků VOŠ a SZeŠ v Benešově.

Obsah

  1. Seminář zahájil a účastníky přivítal Ing. Kučera z Agrární komory Benešov
  2. Přednášku „Plnění akčního programu II a zhodnocení návrhu nových GAEC“ přednesl Ing. Jan Klír, CSc. z VÚRV,v.v.i. S lektorem posluchači polemizovali. Výsledkem bylo shrnutí, jak prakticky postupovat v souladu s předpisy.
  3. Praktické ukázky s názvem „Revitalizace drobných vodních toků v regionu“ přednesl Ing. Tomáš Just z Agentury ochrany životního prostředí v Praze. Tyto ukázky doplnil konkrétními případy a radami, jak předcházet chybám v ochraně vod. Přednáška byla přehozena vzhledem k odpolednímu programu přednášejícího. Grafická příloha přednášky k nahlédnutí je vhledem k velké velikosti souboru umístěna u semináře v Čechticích.
  4. Přednášku „Současná legislativa ČR a EU pro zemědělství a ochranu vod“ přednesla lektorka Ing. Markéta Hrnčírová z Agricultural Research Council, s.r.o. Zaměřila se na ty části legislativy, které jsou ve vztahu k ochraně vod.
  5. Přednášku „Vyhodnocení stavu vodních útvarů v regionu. Bodové a plošné zdroje znečištění ze zemědělství“ přenesl Ing. Jiří Holas, CSc. z Agricultural Research Council, s.r.o.
  6. Ing. Holas, CSc. doplnil o možnosti získání dotací z různých finančních zdrojů.
  7. Praktické ukázky s názvem „Vzorové hospodaření v krajině“ přednesl Ing. Jan Leština, CSc. z VÚRV,v.v.i.. Diskutoval s posluchači zejména o praktických aspektech havarijních plánů, které zemědělci mají povinnost zpracovat.
  8. Účastníci se po skončení vyjádřili, že s přednášenou problematiku v této šíři ještě nebyli dříve seznámeni, a že jim tyto přednášky poskytly mnoho praktických rad. Na závěr byli ujištěni, že všechny přednášky budou umístěny na webové stránce www.arcnet.cz. Závěrem Ing. Holas shrnul poznatky a předal účastníkům certifikáty. Po skončení sledu seminářů dostanou účastníci CD se všemi přednáškami, praktickými ukázkami a dokumentací z exkurzí Na všech seminářích pořizujeme fotodokumentaci, vybrané snímky budou také součástí CD.
Zapsala: Ing. Vlasta Holasová 9.2.2010