Související dokumenty

Zápis ze semináře Odborného vzdělávání zemědělců, Březnice, 11.3.2010

Dne 11. března 2010 se konal v posluchárně VOŠ a SOŠ v Březnici seminář s názvem
Zemědělství a ochrana vod v povodí Vltavy

Regionální seminář byl uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu rozvoje venkova, opatření 1.3.1. Projekt „Vzdělávání zemědělců k ochraně životního prostředí a údržbě krajiny“ navazuje na dosavadní semináře k plnění Akčního programu a problematice nitrátové směrnice.

Prezence:

dle prezenční listiny celkem 20 zemědělců, 3 lektoři, 2 ukázky z praxe a 12 hostů. Hosty byly pracovníci MěÚ v Březnici, AZV Příbram, Agentury ochrany přírody a krajiny z Prahy a VOŠ a SOŠ v Březnici. Certifikát obdrželo 20 zemědělců.

Obsah

  1. Přednášku „Plnění akčního programu II a zhodnocení návrhu nových GAEC“ přednesl Ing. Jan Klír, CSc. z VÚRV,v.v.i. S lektorem posluchači polemizovali. Výsledkem bylo shrnutí, jak prakticky postupovat v souladu s předpisy.
  2. Přednášku „Současná legislativa ČR a EU pro zemědělství a ochranu vod“ přednesla lektorka Ing. Markéta Hrnčírová z Agricultural Research Council, s.r.o. Seznámila posluchače s části legislativy, která je ve vztahu k ochraně vod.
  3. Přednášku „Vyhodnocení stavu vodních útvarů v regionu. Bodové a plošné zdroje znečištění ze zemědělství“ přenesl Ing. Jiří Holas, CSc. z Agricultural Research Council, s.r.o.
  4. Ing. Holas, CSc. doplnil o možnosti získání dotací z různých finančních zdrojů.
  5. Praktické ukázky vzorového hospodaření v krajině“ přednesl Ing. Jan Leština, CSc. z VÚRV,v.v.i.. Diskutoval s posluchači zejména o praktických aspektech hospodaření a ekonomice zemědělské výroby s ohledem na dodržování předpisů v ochraně vod.
  6. Praktické ukázky s názvem „Revitalizace drobných vodních toků v regionu“ přednesl Ing. Tomáš Just z Agentury ochrany životního prostředí v Praze. Tyto ukázky doplnil konkrétními případy a radami, jak předcházet chybám v ochraně vod. Grafická příloha přednášky k nahlédnutí je vzhledem k velké velikosti souboru umístěna u semináře v Čechticích.
  7. Účastníci hodně diskutovali a ptali se na konkrétní otázky, které se týkaly jejich problémů.
  8. Závěrem Ing. Holas shrnul poznatky a předal účastníkům certifikáty. Všechny přednášky budou umístěny na webové stránce www.arcnet.cz
  9. Přednášky i fotodokumentace ze semináře budou součástí CD.
Zapsala: Ing. Vlasta Holasová 13.3.2010