Související dokumenty

Zápis ze semináře Odborného vzdělávání zemědělců, Čechtice, 12.11.2009

Dne 12. listopadu 2009 se konal v zasedací místnosti ZD Čechtice v Čechticích seminář s názvem
Zemědělství a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže Švihov

Regionální seminář byl uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu rozvoje venkova, opatření 1.3.1. Projekt „Vzdělávání zemědělců k ochraně životního prostředí a údržbě krajiny“ navazuje na dosavadní semináře k plnění Akčního programu a problematice nitrátové směrnice.

Prezence:

dle prezenční listiny celkem 18 zemědělců a 4 hostů, 2 lektoři a 1 ukázka z praxe

Obsah

  1. Seminář zahájil a účastníky přivítal Ing. Holas
  2. Přednášku „Plnění akčního programu II a zhodnocení návrhu nových GAEC“ přednesl Ing. Jan Klír, CSc.z VÚRV,v.v.i
  3. Informaci o „Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy se zaměřením na Želivku“ přednesl Ing. Jaroslav Beneš z Povodí Vltavy, s.p.
  4. Přednášku „Vyhodnocení monitoringu povrchových vod v regionu se zaměřením na bodové a plošné zdroje znečištění“ přenesl Ing. Jiří Holas, CSc. z Agricultural Research Council, s.r.o.
  5. Přednášku „Současná legislativa ČR a EU pro zemědělství a ochranu vod“ byla rozdána účastníkům v papírové podobě (jako všechny ostatní prezentace), lektorka Ing. Markéta Hrnčírová z Agricultural Research Council, s.r.o. se omluvila z důvodu nemoci.
  6. Ukázku z praxe „Revitalizace drobných vodních toků v regionu Želivky“ přednesl Ing. Tomáš Just z Agentury ochrany a tvorby krajiny z Prahy.
  7. Následovala diskuse a závěrem Ing. Holas shrnul poznatky a předal účastníkům certifikáty.
Zapsala: Ing. Vlasta Holasová 12.11.2009