Související dokumenty

Zápis ze semináře Odborného vzdělávání zemědělců, Pacov, 10.9.2009

Dne 10. září 2009 se konal v zasedací místnosti Městského úřadu v Pacově s názvem
Zemědělství a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže Švihov

Regionální seminář byl uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu rozvoje venkova, opatření 1.3.1. Projekt „Vzdělávání zemědělců k ochraně životního prostředí a údržbě krajiny“ navazuje na dosavadní semináře k plnění Akčního programu a problematice nitrátové směrnice.

Prezence:

dle prezenční listiny celkem 16 zemědělců a 5 hostů, 3 lektoři a 1 ukázka z praxe

Obsah

  1. Seminář zahájil a účastníky přivítal Ing. Holas
  2. Přednášku „Plnění akčního programu II a zhodnocení návrhu nových GAEC“ přednesl Ing. Jan Klír, CSc.z VÚRV,v.v.i
  3. Přednášku „Návrh opatření Plánů oblasti povodí ,vyhodnocení monitoringu povrchových vod v regionu a bodové a plošné zdroje znečištění ze zemědělství“ přednesl Ing. Jiří Holas, CSc. z Agricultural Research Council, s.r.o.
  4. Přednášku „Současná legislativa ČR a EU pro zemědělství a ochranu vod“ přednesla Ing. Markéta Hrnčírová z Agricultural Research Council, s.r.o.
  5. Ukázku z praxe „Rizika zemědělského využívání krajiny v regionu Pacovska“ přednesl Ing. Otakar Pejša z odboru životního prostředí Městského úřadu v Pacově.
  6. V diskusi vystoupil Ing. Beneš ze Správy povodí Vltava na téma. „Opatření Správy povodí na Želivce“.
  7. Následovala další diskuse a závěrem shrnul poznatky Ing. Holas a předal účastníkům certifikáty.
  8. Účastníci se přesunuli do terénu a zúčastnili se exkurze, která se konala v zemědělském podniku Selekta Pacov. Tam shlédli praktické ukázky realizace opatření a management statkových hnojiv a protierozní ochranu pozemků
Zapsala : Ing. Vlasta Holasová 11.9.2009