Související dokumenty

Zápis ze semináře Odborného vzdělávání zemědělců, Pelhřimov, 15.10.2009

Dne 15. října 2009 se konal v zasedací místnosti Agentury pro zemědělství a venkov MZe ČR v Pelhřimově seminář s názvem
Zemědělství a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže Švihov

Regionální seminář byl uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu rozvoje venkova, opatření 1.3.1. Projekt „Vzdělávání zemědělců k ochraně životního prostředí a údržbě krajiny“ navazuje na dosavadní semináře k plnění Akčního programu a problematice nitrátové směrnice.

Prezence:

dle prezenční listiny celkem 20 zemědělců a 15 hostů, 3 lektoři a 1 ukázka z praxe

Obsah

 1. Seminář zahájil a účastníky přivítal Ing. Holas
 2. Se svou informací o plánu povodí Vltava vystoupil Ing. Beneš z Povodí Vltavy s.p. na téma „Opatření Správy povodí na Želivce“.
 3. Přednášku „Plnění akčního programu II a zhodnocení návrhu nových GAEC“ přednesl Ing. Jan Klír, CSc.z VÚRV,v.v.i
 4. Přednášku „Znečištění povrchových vod z bodových a plošných zdrojů ve vodních útvarech Želivky“ přenesl Ing. Jiří Holas, CSc. z Agricultural Research Council, s.r.o.
 5. Přednášku „Současná legislativa ČR a EU pro zemědělství a ochranu vod“ přednesla Ing. Markéta Hrnčírová z Agricultural Research Council, s.r.o.
 6. Ukázku z praxe „Rizika zemědělského využívání krajiny v regionu Pelhřimovska“ přednesl Ing. Otakar Pejša z odboru životního prostředí Městského úřadu v Pacově.
 7. Účastníci, z důvodu nepřízně počasí, neabsolvovali plánovanou exkurzi v terénu týkající se managementu statkových hnojiv a protierozní ochrany pozemků ve společnosti RYNAGRO Pelhřimov a dali přednost náhradní variantě praktických ukázek a fotodokumentace k tématu – „Kdo se bude starat o drobné vodní toky“, včetně následné diskuse.
 8. Diskuse byla k následujícím tématům:
  • Údržba drobných vodních toků a břehových porostů
  • Nově navrhované GAEC
  • POPDV vyhodnocení projektových záměrů v listech opatření k omezování
   a) bodové zdroje znečištění – obce, zemědělské objekty
   b) difúzní zdroje znečištění – malé obce, zemědělství
  Dotazy k tomuto tématu zodpovídal pozvaný host - Ing. J. Pavouková z úřadu kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov.
  • List opatření DV 10 Zatravnění ve VÚ Želivky
  • Součinnost zemědělců s OPS Čistá Želivka
 9. Závěrem shrnul poznatky Ing. Holas a předal účastníkům certifikáty.

Zapsala: Ing. Vlasta Holasová 16.10.2009