Zajímavé odkazy

- člen IWA a mezinárodní prezentace
- seminář Water 2009
- POP - Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava

Ochrana vody

Společnost se zabývá zejména řešením difúzních zdrojů znečištění ze zemědělské produkce tak, jak jej požaduje rámcová směrnice EU pro vodu 2000/60/ES (Water Framework Directive – WFD), která je nástrojem k dosažení dobrého ekologického statutu vodních útvarů.
Již od roku 1993 dlouhodobě spolupracujeme na této problematice s Vysokou školou chemicko technologickou v Praze (VŠCHT), Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze Ruzyni a Magistrátem hl. m. Prahy.
Společnost Agricultural Research Council, s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s experty Evropské unie v oblasti omezování difuzního znečištění povrchových vod ze zemědělských a komunálních zdrojů. V roce 2009 proběhla řada konzultačních setkání s Dr. Ingo Heinzem a to jak v České republice tak i v Německu zaměřených na uplatňování kooperačních dohod zemědělců a vodárenských společností.

Poznatky z uvedených jednání jsou presentovány v následujícím příspěvku - Porovnání terminologie a metodických přístupů při ochraně vodních zdrojů v EU a v Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy se zvláštním zřetelem na povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce.

Ing. Markéta Hrnčírová

Jednou z významných akcí realizovaných v roce 2009 bylo spoluorganizování semináře „Voda v krajině – Management kvality a trvale udržitelného využívání“, který proběhl 11.a 12.února v Praze.
Voda v krajině – Management kvality a trvale udržitelného využívání

Cílem pilotního projektu v povodí VN Švihov (Želivka) je trvalá udržitelnost vodárenského zdroje a povodí, tj. zlepšení a udržení produkce dostatečného množství a kvality vody pro vodárenskou soustavu zásobující 1,5 mil obyvatel ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina. Projekt je zaměřen na podporu vhodného používání zemědělského půdního fondu v zájmu udržitelného rozvoje venkova, Čištění rybníkazachování zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních forem zemědělské krajiny. Konkrétním cílem je snižování zátěže povrchových a podzemních vodních zdrojů polutanty /sloučeniny dusíku a fosforu/ racionálním používáním průmyslových a statkových hnojiv.

Ve smyslu ustanovení WFD je aktuálně pro povodí VN Švihov ve schvalovacím procesu Plán oblasti povodí, závod Dolní Vltava, jehož přijetí je předpokládáno o konce roku 2009. Pro bližší informace navštivte článek zajímavé podněty k POP DV.

 

Neméně zajímavá je taktéž publikace:

Vize vývoje městského odvodnění v ČR

IWA

Mezinárodní asociace pro vodu IWA, dříve zkratka IAWQ byla založena za účelem spolupráce mezinárodních expertů věnujících se problematice vody. Naše společnost se aktivně prezentuje v sekci monitoringu, sanace a prevence difúzního znečištění. Z publikovaných materiálů můžeme jmenovat například:

Příspěvky z konferencí IWA

Rok Konference Název Autor Tematika
1993 IAWQ Chicago, USA Presentace: “Legislative tools in the Czech Watershed Management policy.” J. Holas*
M.Konvičková**
legislativní nástroje ochrany povodí v ČR
1995 IAWQ Brno, Praha ČR Spolurganizování semináře
1998 IAWQ Edinburg, Scotland Presentation „The pollution by phosphorus and nitrogen in water streams feeding the Zelivka drinking water reservoir.“ J.Holas*
M.Holas*
V. Chour***
This case study refers to long term monitoring of Martinicky and Sedlický Brook, which represent general water-quality characteristics well related to the watershed of whole Zelivka drinking water reservoir.
1998 IAWQ Edinburg, Scotland CD „The Pollution by Phosphorus and Nitrogen in Water Streams Feeding The Zelivka Drinking Water Reservoir“ J.Holas*
V. Chour***
Kompaktní disk slouží k prezentaci vodárenské soustavy Želivka na mezinárodní úrovni, podává ucelený přehled o řešených problémech kvality vody dle výsledků monitoringu a návrhy na komplexní ochranu povodí.
2000 IWA Bangkok, Thayland
2000 IWA Paris, France Poster: “The Czech Republic approach to mitigation of diffuse pollution caused by endocrine disrupting chemicals (EDCs)” J.Holas*
J. Koller****
2001 IWA Milwauke, USA Contribution to conference proceedings: “Integrated watershed approach in controllingpoint and non-point sources pollution withinZelivka drinking water reservoir.” J.Holas*
M.Hrncir*
Setting up the prevention principles and best management practices financially subsided from local water company has been found very effective in both point and non-point sources pollution abatement and newly prepared Clean Water Programme actively involves local municipal authorities as well.
2002 IAWQ Amsterdam, The Netherlands Contribution to conference proceedings: “Sustainable Water Resources Management in the Czech Republic: Issues and policy due to the EU Water Framework directive.” J.Holas*
J. Korab*
J. Klir*****
This paper presents a brief summary of findings and experience connected with the EU Water Framework Directive implementation in order to achieve good ecological status of all main watercourses draining water into the territories of neighbour countries.
2003 IWA Dublin, Ireland Presentation: “Diffuse Pollution Management in the Czech Republic at the example of selected Watersheds case study.” J.Holas*
J. Klir*****
Governmental regulation No. 103/2003 Col. on nitrate directive.
* Agricultural Research Council s.r.o.
** Ministerstvo zemědělství ČR
*** Hydroprojekt a.s.
**** Vysoká škola chemicko-technologická ČR
***** Výzkumný ústav rostlinné výroby ČR