Environmentální vzdělávání

Aktuálně probíhající vzdělávací akce v roce 2009 - 2010, podpořené ze zdrojů Programu rozvoje venkova jsou zaměřeny na oblast zemědělství ve vazbě na kampaň „Poznej své povodí“ a bioenergetiky.
Odborné vzdělávání v zemědělství

Odborné vzdělávání v zemědělství aktuálně reflektuje na probíhající reformu společné zemědělské politiky zahrnující požadavky Rámcové směrnice pro vodu, které budou od roku 2010 zahrnuty do souboru zákonných podmínek zemědělského hospodaření v krajině. Plnění těchto požadavků bude podmínkou pro čerpání dotací na zemědělskou výrobu a při jejich porušení může být dotace snížena, v závažných a opakovaných případech bude stanovena i sankce.

Informační semináře v oblasti bioenergetiky si kladou za cíl rozšířit zástupcům zemědělských subjektů okruh informací o technologii a ekonomice výroby a užití pevných biopaliv a bioplynu z rostlinné biomasy s doplňkem aktuálních informací k využití sluneční energie foltovoltaickými panely vhodnými pro umísťování na zemědělské objekty.

Odborné vzdělávání v zemědělství

Vzdělávání zemědělců v oblasti ochrany životního prostředí v souvislosti s provozováním zemědělské výroby zahrnuje následující témata - ochrana vody, půdy, ovzduší, údržba krajiny a biodiverzita. Zemědělci budou seznámeni s platnou legislativou ČR a EU, včetně návrhů opatření Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy vyplývajících z Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. Hlavním cílem vzdělávání je předcházení závažných porušení zákonných podmínek hospodaření a prevence škodních případů zjišťovaných kontrolní činností ČIŽP, ÚKZÚZ, SZIF a SRS.

Odborné vzdělávání bude organizováno formou 9 regionálních seminářů ve Středočeském a Jihočeském kraji a Kraji Vysočina tak, aby bylo v přijatelném dosahu místním zemědělským subjektům. Zemědělci budou seznámeni též se specifickými podmínkami krajinných území /OPVZ, ÚSES, CHKO a pod./, ve kterém užívají své produkční půdní bloky. Vzdělávací program je průběžně konzultován s pracovníky Povodí Dolní Vltavy, státní podnik a místní samosprávou.

Klikněte na následující odkaz pro více informací » Odborné vzdělávání zemědělců

EDUCO

Společnost se svými partnery realizovala v letech 2006 – 2007 projekt „Zřízení vzdělávacího střediska zařazeného do sítě Science Shops s e-learningovým studiem v oboru obnovitelných zdrojů energie (EDUCO)“, kde
  • vytvořené vzdělávací programy s tematikou OZE (semináře, konference, prezentace, odborné texty a e-learning, referenční pracoviště) splnily požadavky na kvalitu a odbornost;
  • šíře informací byla přizpůsobena potřebám vzdělávání jednotlivých cílových skupin (např. studentů, učitelů odborných předmětů, zemědělských a technologických poradců v gesci MZe, výrobců a prodejců biopaliv atd.),
  • znalostní databáze OZE publikovaná na internetu úspěšně aplikovala strategii sítě ISSNET (popularizace výsledků vědecké a výzkumné činnosti).