Mohlo by Vás zajímat ...

» Povinné standardy GAEC od 1.1.2010
» AGINFO
» Bioethanol
» FAMEE

Zemědělské poradenství

Od doby založení společnosti je hlavní aktivitou výzkumná, vzdělávací a poradenská činnost v oblasti zemědělství a zpracování zemědělských komodit.
Naši zaměstnanci jsou akreditovanými poradci MZe ČR dle č.j. 48975/2007-10000, kteří jsou oprávněni realizovat poradenské služby v návaznosti na opatření Programu rozvoje venkova. Toto poradenství je zaměřeno zejména na audity hospodaření zemědělských podniků ve smyslu dodržování nařízení a standardů EU, zejména podle Nařízení Rady ES 1698/2005, článku 24, který požaduje dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe včetně následně vydávaných legislativních úprav.

Aktuálně řešíme zejména dopady nově navržených povinných standardů GAEC (podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu) na hospodaření zemědělských podniků s platností od 1.1.2010 vydaných na základě Nařízení Rady (ES) č. 73/2009. V případě Vašeho zájmu o tuto problematiku nás prosím kontaktujte anebo navštivte jeden z našich seminářů, více v sekci vzdělávání.

Na požádání vypracujeme hodnoceníUmíme vyhodnotit účinnosti agroenvironmentálních opatření a dodržování nitrátové směrnice ve Vašem podniku ve smyslu vládního nařízení 103/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Rádi VámTaké Vám rádi poradíme při realizaci Vašich projektových záměrů na pěstování a využití rychlerostoucích a energetických plodin. Cíleně pěstované energetické plodiny a jejich využití pro výrobu elektrické energie a tepla jsou významnou alternativou tržní produkce /el. energie, topné pelety, brikety a pod./ oproti standardním zemědělským komoditám, které v současné době jsou odbytovány pod cenou výrobních nákladů.

Mezi našimi úspěšně realizované výzkumné projekty můžeme jmenovat  například:

  • MEŘO - Výroba a užití metylesterů řepkového oleje v palivech,
  • EEŘO - Užití bioetanolu k výrobě paliv pro vznětové motory,
  • FAMEE - Etoxylované metylestery mastných kyselin jako neionogenní surfaktanty (smáčedla).

Obnovitelné Zdroje Energie - Bioenergetika

Moderní zemědělství se vyznačuje nejen spotřebou energie, ale v současné době se zvyšuje jeho význam jako producenta alternativních energetických zdrojů /bioplyn, biomasa/. Základním východiskem informací jsou Územní energetické koncepce krajů, jejichž vypracování a realizace byla uložena nařízením vlády č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Pro území všech krajů ČR jsou navrženy současné a výhledové podíly alternativních energií na spotřebě primárních energetických zdrojů.

Projektový záměr sleduje naplňování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kdy bioenergetika dává novou šanci v diverzifikaci činností a stává se stabilizačním faktorem zemědělství.

Možnosti úspory elektrické energie z fosilních zdrojů uplatněním alternativních obnovitelných zdrojů energie jsou předmětem 4 informačních seminářů pro zemědělce, které jsou plánovány na konec roku 2009 a průběžně v roce 2010. Pro více informací navštivte www.scienceshop.cz. Zástupci zemědělských subjektů budou informování o nových možnostech podnikání v oblasti bioenergetiky, která představuje perspektivní směr využití zemědělské produkce a nových pracovních příležitostí na venkově.