Vzdělávání zemědělců k ochraně životního prostředí a údržbě krajiny

Základní východiska

 1. „Health Check“ společné zemědělské politiky navrhuje zakomponovat opatření Rámcové směrnice pro vodu č. 2000/60/ES/ do systému zemědělských dotací /Cross Compliance – platby zemědělcům by měly záviset na dodržování ochrany vod a životního prostředí/
 2. Program rozvoje venkova připravuje dotace Osy II. – Zlepšování životního prostředí a krajiny v titulu II. 1.2.2. – Rámcová směrnice pro vodní politiku ES se zavedením od roku 2010
 3. Programovými dokumenty podle Rámcové směrnice pro vodu /WFD/ jsou dílčí Plány oblastí povodí /River Basin Management/, které by měly zajistit „dobrý ekologický statut“ povrchových a podzemních vod v členských státech EU do roku 2015
 4. Zavedení principu ekosystémových služeb do zemědělského hospodaření v krajinných územích pramenné oblasti Sázavy a Želivky. Každé území – krajina se přímo vyznačuje tzv. ekologickou produkci, kterou z hlediska efektů a vazeb na životní prostředí můžeme směrovat do těchto oblastí:
  • vliv na kvalitu vody
  • vliv na kvantitu vody (průtok)
  • vliv na zachování přirozených stanovišť a druhů (biodiverzita)
  • vliv na cyklus uhlíku (zadržování nebo uvolňování uhlíku)
  • vliv na lokální klima a kvalitu vzduchu

Popis projektu

Vzdělávání zemědělců v oblasti ochrany životního prostředí v souvislosti s provozováním zemědělské výroby zahrnuje následující témata - ochrana vody, půdy, ovzduší, údržba krajiny a biodiverzita. Zemědělci budou seznámeni s platnou legislativou ČR a EU, včetně návrhů opatření Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy vyplývajících z Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. Hlavním cílem vzdělávání je předcházení závažných porušení zákonných podmínek hospodaření a prevence škodních případů zjišťovaných kontrolní činností ČIŽP, ÚKZÚZ, SZIF a SRS.

Odborné vzdělávání bude organizováno formou 9 regionálních seminářů ve Středočeském a Jihočeském kraji a Kraji Vysočina tak, aby bylo v přijatelném dosahu místním zemědělským subjektům. Zemědělci budou seznámeni též se specifickými podmínkami krajinných území /OPVZ, ÚSES, CHKO a pod./, ve kterém užívají své produkční půdní bloky. Vzdělávací program je průběžně konzultován s pracovníky Povodí Dolní Vltavy, státní podnik a místní samosprávou.

Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu

Probíhající reforma společné zemědělské politiky zahrnuje požadavky Rámcové směrnice pro vodu, které budou od roku 2010 zahrnuty do souboru zákonných podmínek zemědělského hospodaření v krajině. Plnění těchto požadavků bude podmínkou pro čerpání dotací na zemědělskou výrobu a při jejich porušení může být dotace snižena, v závažných a opakovaných případech bude stanovena i sankce.

Zemědělská činnost má významný vliv na lokální životní prostředí a tím i velké možnosti jeho ovlivnění žádoucím způsobem. Projektový záměr vychází z aktuálního požadavku zvýšit znalosti managementu zemědělských podniků o zásadách správné praxe v ochraně životního prostředí a krajiny /best management practices/. Aktivní forma vzdělávání bude zajištěna presentací příkladů "poznej své povodí", kde budou projednávány specifické podmínky hospodaření na produkčních půdních blocích v daném krajinném území.

Cíle projektu

Zástupci zemědělských subjektů budou proškoleni ve znalostech zákonných požadavků na ochranu přírody, dále získají informace o vhodné lokální environmentálně šetrné zemědělské produkci ve svém krajinném území a o možnostech financování standardních i nadstandardních opatření (nad rámec zákona). Plošné rozmístění regionálních seminářů bude podkladem sítě referenčních pracovišť vzorového provozování zemědělské praxe.

Návrh opatření Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy hodnotí současný stav všech tekoucích vodních útvarů jako nevyhovující. Z tohoto důvodu budou hlavní témata vzdělávání mimo jiné zaměřována i k cílům Rámcové směrnice pro vodu, která ukládá dosahnout dobrého stavu všech vodních útvarů do roku 2015. Cílem projektového záměru je ověření vzdělávacího programu pro zemědělce a jeho prosazování do praxe na území celé České republiky a v rámci probíhající mezinárodní spolupráce v organizaci IWA /International Water Association/ též v dalších státech Evropské unie.

Tématické okruhy vzdělávacích akcí

 1. zachování a údržba krajiny;
 2. ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením;
 3. požadavky správného environmentálního hospodaření;
 4. řešení problémů souvisejících s erozí půdy, nitrátově a jinak zranitelnými oblastmi, oblastmi NATURA 2000 a znečišťováním vod;
 5. snižování energetické zátěže,
 6. zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny
 7. možnosti členění činnosti zemědělských podniků v rámci priorit osy I a II

Místa a termíny konání regionálních akcí

Pořadí Místo konání Adresa Datum konání
1. Zasedací místnost MÚ Pacov Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov 10.9.2009
2. Zasedací místnost ZA Pelhřimov U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov 15.10.2009
3. Zasedací místnost ZD Čechtice, V Braňce 238, 257 65 Čechtice 12.11.2009
4. Povodí Vltavy, s.p. U Panských 3604, 580 01 Havlíčkův Brod 26.11.2009
5. Posluchárna VOŠ a SZŠ v Tábore nám. T. G. Masaryka 788, 390 02 14.1.2010
6. Zasedací místnost AK Benešov Žižkova 360, 256 01 Benešov 9.2.2010
7. Zasedací místnost MÚ Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80, 391 55 Mladá Vožice 25.2.2010
8. VŠ a SOŠ Březnice Rožmitálská 340, 262 72 Březnice 11.3.2010
9. Zasedací místnost OÚ Hořepník Nám. Prof. Bechyně 79, 394 21 Hořepník 18.3.2010

Popis formy výuky

 1. Odborné přednášky lektorů, praktické ukázky a příklady řešení ochrany vod na území vybraného zemědělského subjektu v daném regionu. Tvorba mapových výstupů technologií GIS.
 2. Exkurze na realizovaná opatření v ochraně vod /management statkových hnojiv, protierozní opatření a pod./ v místě konání akce.
 3. Vzdělávací akce bude tvořena přednáškovým blokem dvou až tří lektorů podle místa konání. První tématický blok bude zaměřen na zásady obecné a speciální ochrany vod /zranitelné oblasti dusičnany, nitrátová směrnice, Akční program a Zásady správné zemědělské praxe/. Druhý tématický blok "poznej své povodí" s praktickým řešením příkladů vybraného zemědělského podniku bude zahrnovat zhodnocení přístupů a realizace opatření v ochraně vod ve vazbách na místní krajinná specifika. Za každou přednáškou bude vymezen prostor pro otázky a diskuzi. Všechny vzdělávací akce budou ukončeny exkurzí na místní realizovaná opatření k ochraně vod a certifikátem o absolvování vzdělávacího semináře.

Seznam lektorů

 1. Ing. Jan Klír, Csc.
 2. Ing. Jiří Holas, Csc.
 3. Ing. Markéta Hrnčírová
 4. Ing. Vladimír Chour,CSc.
 5. Ing. Jana Wollnerová