Související dokumenty

Zápis ze semináře Odborného vzdělávání zemědělců, Tábor, 14.1.2010

Dne 26. listopadu 2009 se konal 14. ledna 2010 v posluchárně VOŠ a SZEŠ v Táboře s názvem
Zemědělství a ochrana vod v povodí Lužnice

Regionální seminář byl uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu rozvoje venkova, opatření 1.3.1. Projekt „Vzdělávání zemědělců k ochraně životního prostředí a údržbě krajiny“ navazuje na dosavadní semináře k plnění Akčního programu a problematice nitrátové směrnice.

Prezence:

dle prezenční listiny celkem 17 zemědělců, 3 lektoři, 1 byla ukázka z praxe a 4 hosté z toho 2 zástupci SZIF České Budějovice - Ing. Jana Rybářová a Ing. Tomáš Pavlíček provedli kontrolu projektu na místě semináře v Táboře.

Obsah

  1. Seminář zahájil a účastníky přivítal Ing. Holas
  2. Přednášku „Plnění akčního programu II a zhodnocení návrhu nových GAEC“ přednesl Ing. Jan Klír, CSc. z VÚRV,v.v.i. S lektorem posluchači polemizovali. Výsledkem bylo shrnutí, jak prakticky postupovat v souladu s předpisy.
  3. Přednášku „Současná legislativa ČR a EU pro zemědělství a ochranu vod“ přednesla lektorka Ing. Markéta Hrnčírová z Agricultural Research Council, s.r.o. Zaměřila se na ty části legislativy, které jsou ve vztahu k ochraně vod.
  4. Přednášku „Znečištění povrchových vod z bodových a plošných zdrojů v povodí Lužnice“ přenesl Ing. Jiří Holas, CSc. z Agricultural Research Council, s.r.o.
  5. Ing. Holas, CSc. doplnil o možnosti získání dotací z různých finančních zdrojů.
  6. Praktické ukázky s názvem „Ochrana vod v povodí Lužnice“ přednesl Ing. Josef Jahelka z odboru životního prostředí MÚ Tábor. Tyto ukázky doplnil konkrétními případy a radami, jak předcházet chybám v ochraně vod.
  7. Účastníci se po skončení vyjádřili, že s přednášenou problematiku v této šíři ještě nebyli dříve seznámeni, a že jim tyto přednášky poskytly mnoho praktických rad. Na závěr byli ujištěni, že všechny přednášky budou umístěny na webové stránce www.arcnet.cz. Závěrem Ing. Holas shrnul poznatky a předal účastníkům certifikáty. Po skončení sledu seminářů dostanou účastníci CD se všemi přednáškami, praktickými ukázkami a dokumentací z exkurzí Na všech seminářích pořizujeme fotodokumentaci, vybrané snímky budou také součástí CD.
Zapsala: Ing. Vlasta Holasová 14.1.2010